Apply Online
NSO Stage-1 Result 2014

NSEJS Result 2014

S.No. Reso Roll No Center Code Roll No  Name Total marks Centre
1 12402012 RJ171 208 YASH GUPTA 170 Kota
2 14401173 RJ171 168 SAURAV YADAV 156 Kota
3 12408256 RJ171 90 LAY JAIN 155 Kota
4 13400690 RJ171 89 LAVISH GUPTA 134 Kota
5 13401293 RJ171 122 PAWAN GOYAL 134 Kota
6 11402243 RJ171 8 ABHINAV KUMAR 126 Kota
7 13401340 RJ171 125 PRAKHAR MANGAL 124 Kota
8 13400544 RJ171 170 SHASHANK SHEKHAR 122 Kota
9 13400418 RJ171 192 TANMAY GWALERA 117 Kota
10 14170663 UP363 8 Abhishek Gangwar 116 UP
11 14452827 MP048 94 ADITYA VIKRAM SINGH 111 Bhopal
12 14414239 RJ016 334 ANSHUL AGARWAL 155 Jaipur